breadcrumbs.youarehere

Voorwaarden

BPD Cultuurfonds richt zich op kunst- en cultuurprojecten die door in Nederland gevestigde organisaties worden aangevraagd en in Nederland worden gerealiseerd.

BPD Cultuurfonds gaat bij de beoordeling van aanvragen uit van de richtlijnen die zijn opgenomen in het ‘Reglement Sponsorbijdrage BPD Cultuurfonds’.

Het reglement is formeel van toepassing op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een sponsorbijdrage.

Lees het reglement goed alvorens u een aanvraag indient.

Voor welke projecten kan sponsoring worden aangevraagd?

Sponsoring kan worden aangevraagd voor kunst- en cultuurprojecten in Nederland die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en beleving van de (semi-) openbare ruimte.

De kunst- en cultuurprojecten zijn gerelateerd zijn aan één of meer van de volgende werkterreinen:

 • architectuur
 • bouwen (o.a. verbouw, herbestemming, renovatie, herinrichting)
 • de gebouwde omgeving,
 • stedenbouw,
 • stedelijke ontwikkeling,
 • gebiedsontwikkeling,
 • natuur & landschap
 • kunst in de (semi-) openbare ruimte 
 • maatschappelijke vraagstukken in relatie tot klimaat, energie, natuur en de woningbouwopgave

 Haringvliet_Vogelobservatorium_Merijn Koelink

Toelichting

Kunst- en cultuurprojecten:

Kunst-en cultuurprojecten zijn publiek toegankelijke initiatieven op het gebied van beeldende kunst, vormgeving en architectuur, waarmee kan worden bijgedragen aan het toegankelijk maken van cultureel erfgoed en/of maatschappelijke vraagstukken in relatie tot klimaat, energie, natuur en de woningbouwopgave.

De kernactiviteit van het project ligt op het gebied van kunst- en cultuur.

In het Reglement Sponsorbijdrage is beschreven aan welke kunst- en cultuurprojecten geen sponsorbijdrage wordt verstrekt (artikel 3.6).

Wie kan sponsoring aanvragen?

Voor het aanvragen van een sponsorbijdrage komen in aanmerking:

 • Publiekrechtelijke lichamen en privaatrechtelijke rechtspersonen
  bijvoorbeeld: provincies, gemeenten, stichtingen en verenigingen.

 • Natuurlijke personen (individuen) zijn uitgesloten van het aanvragen van een sponsorbijdrage.

 • De aanvrager heeft geen winstoogmerk.
Apeldoorn_Paleis het Loo_The Garden of Earthly Worries_ (1)

Een aanvraag indienen?